HANDELSVILLKOR

1.
ANVÄNDNING
De allmänna handelsvillkoren som anges i allmänna avtalet ska gälla i den mån de inte undantas genom skriftligt avtal mellan parterna.

2.
RÅDGIVNING OCH ERBJUDANDEN
Thorsen-Teknik AB ger kunden råd inom sitt eget erfarenhetsområde enligt kännedom vid tid för rådgivningens, men förbehåller sig rätten att senare förvärvad erfarenhet kan leda till andra lösningar och rekommendationer. Rådgivning baseras på informationen som tillhandahålls Thorsen-Teknik AB av kunden. Offerter gäller i 30 dagar från offertdatum, om inget annat anges, med förbehåll för mellanförsäljning. Alla erbjudanden skickas via e-post. Vid orderläggning efter att tidsfristen har gått ut förbehåller sig Thorsen-Teknik AB rätten att dra tillbaka eller ändra offerten.

3.
PRISER
Priser i offert, orderbekräftelse och kontrakt är dagliga priser exklusive moms och skatter. Thorsen-Teknik AB förbehåller sig rätten att ändra priser i händelse av betydande förändringar i produktionskostnader, arbetskraft, råvara, underleverantör, växelkurser, rabatt, samt vid händelser som omfattas av punkt 8.

4.
LEVERANTID
Leveranstid anges i den skriftliga orderbekräftelsen, förutsatt att alla tekniska detaljer och formaliteter för genomförandet av ordern är tillgängliga vid tillfället. I annat fall ska leveranstiden beräknas från den tidpunkt då alla villkor har korrigerats. Underlåtenhet att slutföra jobbet eller delar därav vid överenskommen tid, om annat avtalats, är kunden inte skyldig att betala som om leveransen har slutförts. Dessutom kan Thorsen-Teknik AB säga upp avtalet och kräva ersättning från kunden för skada orsakad av kundens oaktsamhet gentemot Thorsen-Teknik AB.
Om leveransförseningen beror på en händelse som avses i punkt 8 eller kundens handling eller bristande åtgärd förlängs leveranstiden därefter.

5.
LEVERANSVILLKOR
Thorsen-Teknik AB levererar alla delar till ett dagligt pris till Sverige. Frakt sker på köparens bekostnad och risk.

 6.
B
ETALNINGSVILLKOR
Alla fakturor skickas via e-post.
Betalning måste göras enligt överenskommen betalningsvillkor i orderbekräftelsen.

För beställningar under 500 SEK, kommer en hanteringsavgift på 250 SEK att tillämpas.

Thorsen-Teknik AB förbehåller sig rätten att kräva betalningsgaranti före leverans. Thorsen-Teknik AB förbehåller sig ägandet av varan tills full betalning har gjorts. Om köparen inte uppfyller sitt betalningsvillkor har Thorsen-Teknik AB rätt att ta tillbaka varorna/tjänsten. Om kunden inte betalar i rätt tid har Thorsen-Teknik AB rätt att beräkna ränta på 2,0% per månad som inleds från förfallodagen. Om köparen inte har betalat förfallna belopp vid förfallodagen, har Thorsen-Teknik AB rätt att säga upp avtalet genom skriftlig anmälan till kunden eller att hålla inne leveransen helt eller delvis. Thorsen-Teknik AB har rätt att ändra betalningsvillkor för framtida leveranser utan föregående meddelande.

7.
GARANTI OCH FEL
För delar av utländska produkter som ingår i leveransen, t.ex. elektriska tillbehör, automatisering etc., gäller samma garanti som Thorsen-Teknik AB erhåller från underleverantören. Om leveransfel upptäcks under garantiperioden kommer Thorsen-Teknik AB att kostnadsfritt och så snart som möjligt utföra reparationer och förnyelser efter behov. Frakt till och från Thorsen-Teknik AB ingår inte.

Köparen måste granska leveransen utan dröjsmål efter mottagandet för att säkerställa att den är intakt och i enlighet med beställningen. Köparen kan endast kräva ersättning för fel om ett klagomål har gjorts utan dröjsmål efter mottagandet av varorna. Förluster, kostnader eller kostnader i samband med ombeställning, ombeställning, reparation, borttagning eller vidtagande av likvärdiga åtgärder med defekta produkter kan inte göras gällande mot Thorsen-Teknik AB.

Thorsen-Teknik AB ansvarar inte för förlust av drift, tid, vinst eller liknande indirekt förlust eller förlust gentemot tredje part.

8.
PRODUKTANSVAR
Thorsen-Teknik AB är endast ansvarigt för skador om det påvisas att skadan orsakas av felaktig hantering av Thorsen-Teknik  AB. Thorsen-Teknik AB har tecknat en produktansvarsförsäkring i Sverige för personskador respektive egendomsskador och kan inte i varje enskilt fall möta ett skadeståndsanspråk som överstiger beloppet i försäkringen.

Om Thorsen-Teknik AB är föremål för produktansvar är kunden skyldig att stämma hos Thorsen-Teknik’s hem. Svensk lag måste tillämpas. Thorsen-Teknik AB ansvarar inte för skador på fast egendom eller lös egendom som uppstår under leverans. Thorsen-Teknik AB är inte heller ansvarigt för skador på produkter som tillverkats av kunden eller på produkter i vilka de är införlivade. Om en tredje part gör anspråk på någon av parterna enligt denna punkt ska den parten omedelbart informera motparten om detta.

9.
ANSVARSFRIHET
Thorsen-Teknik AB har rätt att säga upp avtalet genom en skriftlig anmälan till kunden när det blir omöjligt för Thorsen-Teknik AB på grund av krig, strejk, lockout, politiska förhållanden eller annan force majeure som Thorsen-Teknik AB inte har kontroll över. Detsamma gäller förseningar eller brist hos underleverantörer.

10.
RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR
All information om vikt, dimension, kapacitet, pris, teknisk och annan information listad i kataloger, prospekt, cirkulärer, annonser, bilder och prislistor är ungefärlig och bindande endast i den utsträckning som uttryckligen hänvisas till dem. Alla inlämnade ritningar och beskrivningar förblir tillhörande Thorsen-Teknik AB och får inte kopieras, reproduceras, överlämnas eller på annat sätt föras till tredje part utan tillstånd. Äganderätten till ritningar och beskrivningar som är nödvändiga för att kunden ska kunna starta, driva och underhålla produkten överförs till kunden. Thorsen-Teknik AB kräver dock att de förblir konfidentiella.

11.
AVGÖRANDE AV TVISTER
Alla ärenden om korrekt förståelse av avtalet och andra frågor som rör det juridiska förhållandet mellan kunden och Thorsen-Teknik AB avgörs slutligen i vanliga domstolar och enligt svensk lag.

12 Webshop
Thorsen-Teknik AB reserverar för fel, feltryck, priser och prisförändringar.

13.
RTK
Fakturering av  RTK-abonnemang
Abonnemang som tecknas under första faktureras omkring 20 januari.

Abonnemang som tecknas under andra kvartalet debiteras omkring den 20 april.

Abonnemang som tecknas under tredje kvartalet kommer att faktureras omkring 20 juli.

Abonnemang som tecknas under fjärde kvartalet debiteras omkring 20 oktober.

Abonnemang löper 12 månader från startdatum noterat i vårt system och är aktivt fram till samma datum nästa år. Det vill säga att abonnemang som aktiverats den 17 mars 2021 är aktivt till och med den 17 mars 2022.

 

Uppsägning av RTK-abonnemang
Observera att det är 3 månaders uppsägning av SIM-kort. Uppsägningen måste meddelas skriftligen på kontor@thorsen-teknik.dk där organisationsnummer, kundnummer och SIM-kortnummer måste anges. Uppsägningen registreras inte hos oss förrän du får en e-postbekräftelse. I e-postmeddelandet kommer det att anges vilket datum ditt SIM-kort stängs.  SIM-kortet skall returneras till:

Thorsen-Teknik AB
Dala 1269, 242
97 Hörby Sverige